Kauba tagastamine

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 56 võib Klient meie kodulehelt ostetud toote tagastada 14 päeva jooksul. Kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on jõudnud Kliendini.

Tagastamisõigus puudub kaubal, mis on valmistatud arvestades lepingupooleks oleva Kliendi isiklikke vajadusi või mis on valmistatud Kliendi esitatud tingimuste kohaselt.

Tagastatud toote eest tasutud  summa tagastatakse Kliendile hiljemalt 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest pakkujani. Klient peab pakkujalt saadud kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest.

Taganemisõiguse kasutamiseks Willmari e-poes tuleb:

  • Saata avaldus e-posti aadressile info@etno.ee.
  • Eelnevalt tagastamise ajast informeerides tagastada kasutamata ja võimalusel originaalpakendis kaup aadressil Asula 4c, Tallinn.
  • Ettemaksu tagastame 30 päeva jooksul ülekandega Kliendi poolt avalduses toodud pangakontole. Ettemaksu tagastamine toimub peale kauba meiepoolset kontrollimist
  • Kauba tagastamissõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama seda kahjustamata ning tagastama  toote koos pakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.

 

Garantii ja pretensioonid

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 218 vastutab müüja kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul kauba üleandmisest Kliendile. Sealjuures eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus kauba või puuduse olemusega.

 

Müüja ei vastuta:
  • Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest.
  • Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel.
  • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.

 

Puuduse ilmnemisel tuleb:

  • Saata vastavasisuline avaldus e-kiri aadressile info@etno.ee, kus oleks võimalikult täpselt kirjeldatud avastatud puudust.
  • Lisada võimalusel piltmaterjal.
  • Märkida avalduses ära oma kontaktandmed.

Peale avalduse meile saabumist võtame Teiega ühendust 7 päeva jooksul, et leppida kokku edasine tegevus puuduse üle vaatamiseks ja parandamiseks.